Knihovna Benešov

Městská knihovna Benešov knihovna pověřená regionální funkcí

O regionální funkci

Regionální funkce

Regionální funkce knihoven, poskytované podle §2 písm. H) zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), mají zaručit občanům dostupnost veřejných knihovnických a informačních služeb ve všech místech České republiky a přispět k vyrovnání rozdílů v kvalitě těchto služeb obyvatelům měst a malých obcí.

1. ledna 2006 vstoupila v platnost Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje (usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 79-6/2005/ZK ze dne 19.9.2005).

Na základě této koncepce plní Městská knihovna Benešov funkci pověřené knihovny pro 19 profesionálních knihoven a 93 neprofesionálních knihoven z bývalého okresu Benešov, Praha východ, Praha západ, částečné také okresu Kutná hora, Kolín a Příbram.

Během roku 2013 byla připravena ve spolupráci SVK Kladno a pověřených knihoven Koncepce regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji na období 2014–2018, která byla následně schválena Radou Středočeského kraje dne 16. 12. 2013 a 24. 2. 2014 i Zastupitelstvem Středočeského kraje. Platnost této koncepce končila rokem 2018, proto byla v tomto období stávající koncepce aktualizována.  Vznikla tak Koncepce regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji na období 2019–2022, která byla schválena Radou Středočeského kraje dne 22. 10. 2018 a následně také Zastupitelstvem Středočeského kraje dne 26. 11. 2018. Na další roky byla schválena Koncepce regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji na období 2021–2027 s výhledem do roku 2030.


Poskytované služby

 • Poradenská, konzultační, plánovací a rozborová činnost
  Podpora zajištění kvalitních knihovnických a informačních služeb v knihovnách Středočeského kraje.
 • Statistika knihovnických činností
  Shromáždění, zpracování a vyhodnocení statistických údajů o výsledcích činnosti obsluhovaných knihoven ve Středočeském kraji za příslušné období.
 • Vzdělávání, semináře a porady
  Podpora zajištění celoživotního vzdělávání pracovníků obsluhovaných knihoven Středočeského kraje.
 • Tvorba výměnného fondu, jeho cirkulace, distribuce a správa
  Budování kvalitního, aktuálního a odborně zpracovaného výměnného fondu a jeho efektivního využití v obsluhovaných knihovnách Středočeského kraje.
  Knihy nakoupené do výměnného fondu z finančních prostředků Středočeského kraje jsou majetkem Středočeského kraje. Akvizici zajišťuje centrálně krajská knihovna (KKC) v součinnosti s pověřenými knihovnami. Efektivní způsob nákupu a rychlé zpracování dodaných knih umožňují, aby se nové přírůstky dostaly co nejdříve do obsluhovaných knihoven.
 • Pomoc při revizi a aktualizaci knihovního fondu obsluhovaných knihoven
  Zajištění pomoci při revizi a aktualizaci knihovních fondů v obsluhovaných knihovnách ve Středočeském kraji.

Podrobně zpracováno v Koncepce regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji na období 2021–2027 s výhledem do roku 2030.

mapa_regionu