Knihovna Benešov

Městská knihovna Benešov knihovna pověřená regionální funkcí

Mediální vzdělávání

  

Během dubna a května v roce 2022 jsme díky grantu Nadace OSF realizovali v naší knihovně sérii workshopů, únikových her a divadelních představení, které se věnují tématu, které nás denně obklopuje a to mediálnímu vzdělávání. Našim cílem bylo rozšířit povědomí o světě médií mezi žáky a studenty zejména 2. stupně ZŠ a nižších ročníků středních škol. Tuto věkovou kategorii jsme zvolili proto, že je důležitá i pro nás jako pro knihovnu. V tomto věku nás děti jako čtenáři bohužel opouští a my bychom tento trend rádi zvrátili tím, že jim představíme, že v knihovně se užitečné informace mohou dozvědět zábavnou formou, že jsme v knihovně přístupní jejich přáním a požadavkům. V rámci těchto akcí jsme proto také představili naše oddělení téčko, které je určené právě pro ně.

 

Co je Mediální gramotnost?

Tato gramotnost představuje zjednodušeně schopnost či dovednost orientovat se ve světě médií, pochopit a kriticky vyhodnotit obsah informací a na základě toho si vytvářet vlastní sdělení. Dokážeme se orientovat v textech i mluvených projevech. Umíme rozlišit, co je fake news (lež) nebo hoax (poplašná zpráva). Rozpoznáme manipulační techniky, co je pouze subjektivní tvrzení a nikoliv informace podložená fakty. Dokážeme tyto myšlenky jasně formulovat. 

V současné době obrovského množství různých informací na internetu, v internetových novinách, ve velkém množství televizních a rozhlasových stanic je tato schopnost nesmírně důležitá.

Čemu se věnuje nadace OSF?

Česká Nadace OSF byla založena v roce 1992 a od samého začátku byla součástí nadnárodní sítě Open Society Foundations. Cílem bylo pomoci u nás znovu nastartovat demokratické principy, přispět k rozvoji svobodné společnosti, transparentnosti a rovnoprávnosti všech lidí bez rozdílu. V roce 2012 česká pobočka spolu s dalšími nadacemi ve střední Evropě nadnárodní síť opustila a nyní působí samostatně. Dál ale sleduje své původní cíle: zůstává advokátem demokratických hodnot, hybatelem pozitivních změn a propagátorem otevřené společnosti.

Posláním Nadace OSF je podpořit živou občanskou společnost a jejím prostřednictvím rozvíjet stát, kde mají všichni rovné šance a zapojují se do dění ve svém okolí. Nebojí se otevírat citlivá a opomíjená témata a společně s dárci hledat průkopníky, kteří taková témata budou rozvíjet dál.

  • prosazuje systémové změny na celostátní úrovni a přispívá k řešení konkrétních situací ve městech a obcích
  • zaměřuje se na aktuální potřeby neziskového sektoru a nebojí se kontroverzních a opomíjených témat
  • financuje desítky nevládních organizací a realizuje vlastní projekty

Jaké workshopy jsme s podporou nadace v roce 2022 realizovali?

Pro realiziaci workshopů jsme oslovili tři společnosti, které se této problematice intenzivně věnují. Jsou to týmy mladých lidí, kteří se dobře orientují ve světě médií a velmi dobře zvládají své poznatky dětem předat a to i díky nižšímu věkovému rozdílu mezi nimi a žáky a studenty.

Dvě lektorky ze společnosti FAKETICKY během svých přednášek výborně osvětlily dětem téma média a dezinformace, naučily žáky, co je kritické myšlení a proč ho používat a skvěle děti zapojily  do diskuze o sociálních sítích. 

Společnost FAKESCAPE výuku mediální gramotnosti pojala netradičním, ale pro děti přitažlivým způsobem. Šest tříd si mohlo vyzkoušet úníkovou hru Dezinfombies. Cílem bylo vyléčit "dezinfombies" tedy všechny lidi, kteří bezmezně věří všemu, včetně dezinformacím.

Třetí společnost, kterou jsme oslovili - FÓRUM PPV, si pro žáky a studenty připravila interaktivní divadelní představení. Všichni se výborně bavili a zcela nenásilnou formou získali spoustu nových a hlavně hodnotných informací.

Kdo se akce zúčastnil?

Celkem 14ti akcí v rámci této série mediálního vzdělávání se účastnilo 322 žáků a studentů z osmých, devátých ročníků ZŠ Dukelská, sekundy, tercie a druhého ročníku benešovského gymnázia a také žáci ze ZŠ Bystřice.

Budeme pokračovat do budoucna?

Rozhodně bychom rádi. V přítím roce bychom chtěli do knihovny pozvat i studenty z vyšších ročníku gymnázia a středních škol. I to je další důležitá skupina pro naší knihovnu a hlavně oddělení téčko. Pro srovnání pak naopak máme v úmyslu pozvat i žáky z prvního stupně ZŠ, abychom mohli porovnat úroveň mediální gramotnosti ve všech věkových kategoriích. V rámci udržitelnosti projektu bychom se také i my z dětského oddělení a z téčka chtěly stát lektorkami v rámci mediální gramotnosti, tak, aby byla knihovna nadále partnerem pro školy a pomáhala naplňovat jejich vzdělávací cíle.