Knihovna Benešov

Městská knihovna Benešov knihovna pověřená regionální funkcí

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a  2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Městská knihovna Benešov, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Knihovna jako základní knihovna s univerzálním knihovním fondem poskytuje veřejné knihovnické a informační služby na základě všeobecného a rovného přístupu ke kulturním hodnotám a informacím v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a přispívá tak ke zvyšování kulturní a vzdělanostní úrovně občanů. Založena zřizovací listinou na základě usnesení Zastupitelstva města Benešov. V souladu s § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a dle § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura MKB

4. Kontaktní spojení

4.1. Adresa

Městská knihovna Benešov
Malé náměstí 1700
256 01 Benešov         

4.2. Telefonní spojení

+420 317 725 733 (pevná linka)

4.3. Adresa internetové stránky

http://www.knihovna-benesov.cz/             

4.3. E-mail

mk@knihovna-benesov.cz

4.4. ID datové schránky

ID8zxzjag

5. Bankovní spojení

Číslo účtu: 320444399, kód banky: 0800

6. IČ

66134111

7. DIČ

CZ66134111

8. Dokumenty

8.1. Knihovní řád

8.2  Výroční zprávy

9. Žádosti o informace

Informace lze získat vyplněním formuláře Žádost o poskytnutí

Informace na základě:
a) písemné žádosti směrované k rukám ředitelky organizace (doporučený dopis, osobní doručení);
b) e-mailové žádosti s platným elektronickým podpisem;
c) přes datovou schránku.

10. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnout informace lze podat odvolání k místně příslušnému krajskému úřadu prostřednictvím ředitele organizace, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.