Knihovna Benešov

Městská knihovna Benešov knihovna pověřená regionální funkcí

Historie knihovny

Zprávy o české veřejné knihovně v Benešově pocházejí z pamětí benešovského rodáka Václava Macha, kdy na počátku 30. let 19. století vznikla knihovna z darů místních a některých pražských vlastenců. Mezi významné osobnosti, které finančně přispěly k nákupu knižního fondu patřil mimo jiné Karel Hynek Mácha ....). Krajský úřad v r. 1835 půjčování knih zakázal. Přes zákaz však knihovna trvala nadále.

1847

2.1.1847 vydáno úřední povolení ke zřízení české knihovny benešovské, která z rozhodnutí krajského úřadu v Berouně měla být knihovnou školní pod dozorem děkana.

1896

Dne 7. 10. vzniklo usnesením obecního výboru Městské muzeum a Veřejná lidová knihovna a čítárna v Benešově , která sloužila
k bezplatnému obecnému užívání.

1897

Dne 2. 6. byla zahájena činnost Veřejné lidové knihovny a čítárny v Benešově.

1914 -1918

V období 1. světové války byla činnost knihovny pozastavena.

1939 -1945

Benešovská knihovna byla pod kontrolou a vlivem německých okupantů.

1951

Dle vládního nařízení č. 46/1951 byla zrušena knihovní rada a městská knihovna byla přetvořena na okresní.

1996

15. 7. zahájení automatizovaného provozu okresní knihovny v oddělení pro dospělé čtenáře a ve studovně.
31.12. ukončení činnosti Okresní knihovny v Benešově.

1997

Vznik Městské knihovny Benešov jakožto veřejné univerzální knihovny pověřené výkonem regionální funkce pro veřejné
knihovny okresu Benešov.
V témže roce knihovna získává připojení k Internetu.

1998

Zpřístupnění Internetu veřejnosti.

2000

Březen – prosinec: probíhá rozsáhlá stavební rekonstrukce městské knihovny
Září: vznik turistického informačního centra pod záštitou knihovny

2001

Zahájení provozu hudebního oddělení.

2007

Sloučení provozu hudebního oddělení a videopůjčovny do audiovizuálního oddělení

2010

Spuštění nové webové prezentace.