Knihovna Benešov

Městská knihovna Benešov knihovna pověřená regionální funkcí

Aktualita ze dne: 3. října 2022

Dotační řízení na rok 2023

Ministerstvo kultury – Odbor umění, knihoven a kreativních odvětví vyhlašuje pro rok 2023 výzvu k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění platných předpisů, a pro spolky a zájmová sdružení právnických osob podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platných předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora, na nekomerční projekty z oblasti knihoven.

!!! Uzávěrka: 10. prosince 2022 !!!

1) Program Veřejné informační služby knihoven – VISK
https://visk.nkp.cz/

VISK 1 – Koordinační centrum programu a implementace Koncepce rozvoje knihoven v ČR,
VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků,
VISK 3 - Informační centra knihoven,
VISK 4 - Národní program ochrany knihovních fondů,
VISK 5 – RETROKON,
VISK 6 - Memoriae Mundi Series Bohemica,
VISK 7 – Kramerius,
VISK 8 – Informační zdroje,
Linie B – Zpřístupnění informačních zdrojů prostřednictvím Centrálního portálu knihoven,
VISK 9 – CASLIN a Národní autority ČR

2) dotační řízení Knihovna 21. století – K 21
https://ipk.nkp.cz/programy-podpory/knihovna-21.-stoleti-k21

(podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců, podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením, kulturní, výchovná a vzdělávací činnost, vzdělávání knihovníků)

Přihlášky a stanovené podmínky na adrese: Ministerstvo kultury, Odbor umění, knihoven a kreativních odvětví https://www.mkcr.cz/oblast-knihoven-532.html

Bližší informace: Mgr. Petra Miturová, tel.: 257 085 216 (VISK 1,2,4,5,6,7,8,9)
Mgr. Blanka Skučková, blanka.skuckova@mkcr.cz (K 21)
PhDr. Vít Richter, tel.: 603 223 627 (VISK 3)